al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

Gepubliceerd op: 17-05-18

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg dat een holding geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Een zuivere… Lees meer..

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

Gepubliceerd op: 17-05-18

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. De eerste Europese Anti-Tax Avoidance Richtlijn (ATAD1) verplicht de… Lees meer..

Aanzegverplichting

Gepubliceerd op: 17-05-18

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of hij de overeenkomst na afloop wel of niet wil voortzetten. Dit moet… Lees meer..

Gebruikelijk loon

Gepubliceerd op: 17-05-18

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap wanneer hij, alleen of met zijn fiscale partner: 5%… Lees meer..

Ketenregeling arbeidsrecht

Gepubliceerd op: 09-05-18

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een totale duur… Lees meer..

Kwalificatie eigen woning

Gepubliceerd op: 09-05-18

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning bestaan uit een percentage van de WOZ-waarde van de… Lees meer..

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

Gepubliceerd op: 09-05-18

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder te beperken. De vrijstelling geldt voor deelnemers aan een project hinderbeperking gedurende maximaal… Lees meer..

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

Gepubliceerd op: 03-05-18

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun inkomen en het aantal uren opvang dat zij afnemen schatten. Deze schatting bepaalt de hoogte van het voorschot. Pas wanneer de werkelijke… Lees meer..

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Gepubliceerd op: 03-05-18

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden die op de eerste dag van hun werkloosheid minder dan één jaar van het recht op… Lees meer..

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Gepubliceerd op: 03-05-18

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking maken voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, de zogenaamde extraterritoriale kosten, onbelast te vergoeden. In… Lees meer..