al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Gepubliceerd op: 06-08-20

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd. De subsidieregeling vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het… Lees meer..

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Gepubliceerd op: 06-08-20

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel is gericht op de verplaatsing van in Nederland gevestigde hoofdkantoren van… Lees meer..

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op: 06-08-20

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de… Lees meer..

Privégebruik auto en omzetbelasting

Gepubliceerd op: 30-07-20

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de auto recht op aftrek van voorbelasting heeft. De… Lees meer..

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Gepubliceerd op: 30-07-20

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de… Lees meer..

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Gepubliceerd op: 30-07-20

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele… Lees meer..

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Gepubliceerd op: 23-07-20

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de… Lees meer..

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Gepubliceerd op: 23-07-20

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beËindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het recht heeft om… Lees meer..

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Gepubliceerd op: 23-07-20

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de ingehouden dividendbelasting… Lees meer..

Regeling TOFA twee weken langer open

Gepubliceerd op: 16-07-20

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan, is verlengd met twee weken tot… Lees meer..