al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Onzakelijke borgstelling

Gepubliceerd op: 06-05-21

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling voor de schulden van de vennootschap zakelijk of onzakelijk is, hangt af van het… Lees meer..

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

Gepubliceerd op: 06-05-21

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen maar het totaal van de inkomsten aangeven. Als uitgangspunt… Lees meer..

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

Gepubliceerd op: 06-05-21

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming draaiende te houden. De omvang van de vaste lasten wordt bepaald aan… Lees meer..

Minimumloon per 1 juli 2021

Gepubliceerd op: 06-05-21

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de… Lees meer..

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Gepubliceerd op: 06-05-21

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. Deze keuzemogelijkheid geldt voor het totaal aan inkomsten in box 3 en niet voor de afzonderlijke… Lees meer..

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 29-04-21

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een uitkeringsgerechtigde werknemer. De aanvraag voor een doelgroepverklaring moet door de… Lees meer..

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

Gepubliceerd op: 29-04-21

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten ter invoering van een Europese richtlijn. Onder de huidige wetgeving kunnen… Lees meer..

Eigen woning in het buitenland

Gepubliceerd op: 22-04-21

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling vervangen door een bepaling waarin onderscheid wordt gemaakt tussen kwalificerende en… Lees meer..

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Gepubliceerd op: 22-04-21

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart tariefgroep l van toepassing op verkrijgingen van afstammelingen in de rechte lijn. De… Lees meer..

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Gepubliceerd op: 22-04-21

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. In een aantal situaties is er een compensatieregeling van kracht om… Lees meer..